reading head

reading head là gì? Ý nghĩa của từ reading head mt.đầu đọc, đầu phát lại

  • reading head là gì ?

  • Ý nghĩa của từ reading head là gì ?
  • reading head là gì trong toán học ?
  • reading head dịch
  • reading head dictionary
  • reading head là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ reading head trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ reading head trong toán học
  • reading head tiếng việt là gì ?
  • What is reading head in english ?