reader

reader là gì? Ý nghĩa của từ reader thiết bị đọc

  • reader là gì ?

  • Ý nghĩa của từ reader là gì ?
  • reader là gì trong toán học ?
  • reader dịch
  • reader dictionary
  • reader là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ reader trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ reader trong toán học
  • reader tiếng việt là gì ?
  • What is reader in english ?