read-record head

read-record head là gì? Ý nghĩa của từ read-record head mt.đầu để đọc bản chép lại

  • read-record head là gì ?

  • Ý nghĩa của từ read-record head là gì ?
  • read-record head là gì trong toán học ?
  • read-record head dịch
  • read-record head dictionary
  • read-record head là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ read-record head trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ read-record head trong toán học
  • read-record head tiếng việt là gì ?
  • What is read-record head in english ?