read-out

read-out là gì? Ý nghĩa của từ read-out mt.sự đọc, sự chọn (tin)

  • read-out là gì ?

  • Ý nghĩa của từ read-out là gì ?
  • read-out là gì trong toán học ?
  • read-out dịch
  • read-out dictionary
  • read-out là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ read-out trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ read-out trong toán học
  • read-out tiếng việt là gì ?
  • What is read-out in english ?