rationalize

rationalize là gì? Ý nghĩa của từ rationalize hữu tỷ hóa

  • rationalize là gì ?

  • Ý nghĩa của từ rationalize là gì ?
  • rationalize là gì trong toán học ?
  • rationalize dịch
  • rationalize dictionary
  • rationalize là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ rationalize trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ rationalize trong toán học
  • rationalize tiếng việt là gì ?
  • What is rationalize in english ?