rating

rating là gì? Ý nghĩa của từ rating sự đánh giá đặc trưng; trị số danh nghĩa

  • rating là gì ?

  • Ý nghĩa của từ rating là gì ?
  • rating là gì trong toán học ?
  • rating dịch
  • rating dictionary
  • rating là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ rating trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ rating trong toán học
  • rating tiếng việt là gì ?
  • What is rating in english ?