radicand

radicand là gì? Ý nghĩa của từ radicand biểu thức dưới căn số, số dưới căn

  • radicand là gì ?

  • Ý nghĩa của từ radicand là gì ?
  • radicand là gì trong toán học ?
  • radicand dịch
  • radicand dictionary
  • radicand là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ radicand trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ radicand trong toán học
  • radicand tiếng việt là gì ?
  • What is radicand in english ?