radiation

radiation là gì? Ý nghĩa của từ radiation vl.sự bức xạ, sự phát xạ

  • radiation là gì ?

  • Ý nghĩa của từ radiation là gì ?
  • radiation là gì trong toán học ?
  • radiation dịch
  • radiation dictionary
  • radiation là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ radiation trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ radiation trong toán học
  • radiation tiếng việt là gì ?
  • What is radiation in english ?