quinary digit

quinary digit là gì? Ý nghĩa của từ quinary digit mt.chữ số theo cơ số năm, hàng số theo cơ số 5

  • quinary digit là gì ?

  • Ý nghĩa của từ quinary digit là gì ?
  • quinary digit là gì trong toán học ?
  • quinary digit dịch
  • quinary digit dictionary
  • quinary digit là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ quinary digit trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ quinary digit trong toán học
  • quinary digit tiếng việt là gì ?
  • What is quinary digit in english ?