queneing theory

queneing theory là gì? Ý nghĩa của từ queneing theory xs.lý thuyết sắp hàng, lý thuyết phục vụ đám đông

  • queneing theory là gì ?

  • Ý nghĩa của từ queneing theory là gì ?
  • queneing theory là gì trong toán học ?
  • queneing theory dịch
  • queneing theory dictionary
  • queneing theory là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ queneing theory trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ queneing theory trong toán học
  • queneing theory tiếng việt là gì ?
  • What is queneing theory in english ?