quantizer

quantizer là gì? Ý nghĩa của từ quantizer máy lượng tử hóa

  • quantizer là gì ?

  • Ý nghĩa của từ quantizer là gì ?
  • quantizer là gì trong toán học ?
  • quantizer dịch
  • quantizer dictionary
  • quantizer là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ quantizer trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ quantizer trong toán học
  • quantizer tiếng việt là gì ?
  • What is quantizer in english ?