quantized signal

quantized signal là gì? Ý nghĩa của từ quantized signal tín hiệu lương tử hóa

  • quantized signal là gì ?

  • Ý nghĩa của từ quantized signal là gì ?
  • quantized signal là gì trong toán học ?
  • quantized signal dịch
  • quantized signal dictionary
  • quantized signal là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ quantized signal trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ quantized signal trong toán học
  • quantized signal tiếng việt là gì ?
  • What is quantized signal in english ?