quadric of revolution

quadric of revolution là gì? Ý nghĩa của từ quadric of revolution quađric tròn xoay

  • quadric of revolution là gì ?

  • Ý nghĩa của từ quadric of revolution là gì ?
  • quadric of revolution là gì trong toán học ?
  • quadric of revolution dịch
  • quadric of revolution dictionary
  • quadric of revolution là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ quadric of revolution trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ quadric of revolution trong toán học
  • quadric of revolution tiếng việt là gì ?
  • What is quadric of revolution in english ?