pyramidal

pyramidal là gì? Ý nghĩa của từ pyramidal (thuộc) hình chóp

  • pyramidal là gì ?

  • Ý nghĩa của từ pyramidal là gì ?
  • pyramidal là gì trong toán học ?
  • pyramidal dịch
  • pyramidal dictionary
  • pyramidal là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ pyramidal trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ pyramidal trong toán học
  • pyramidal tiếng việt là gì ?
  • What is pyramidal in english ?