pure variety

pure variety là gì? Ý nghĩa của từ pure variety đa tạp thuần túy

  • pure variety là gì ?

  • Ý nghĩa của từ pure variety là gì ?
  • pure variety là gì trong toán học ?
  • pure variety dịch
  • pure variety dictionary
  • pure variety là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ pure variety trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ pure variety trong toán học
  • pure variety tiếng việt là gì ?
  • What is pure variety in english ?