punetured plane

punetured plane là gì? Ý nghĩa của từ punetured plane mặt phẳng bị chấm thủng

  • punetured plane là gì ?

  • Ý nghĩa của từ punetured plane là gì ?
  • punetured plane là gì trong toán học ?
  • punetured plane dịch
  • punetured plane dictionary
  • punetured plane là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ punetured plane trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ punetured plane trong toán học
  • punetured plane tiếng việt là gì ?
  • What is punetured plane in english ?