punch

punch là gì? Ý nghĩa của từ punch đục lỗ

  • punch là gì ?

  • Ý nghĩa của từ punch là gì ?
  • punch là gì trong toán học ?
  • punch dịch
  • punch dictionary
  • punch là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ punch trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ punch trong toán học
  • punch tiếng việt là gì ?
  • What is punch in english ?