pseudospherical

pseudospherical là gì? Ý nghĩa của từ pseudospherical giả xoắn ốc

  • pseudospherical là gì ?

  • Ý nghĩa của từ pseudospherical là gì ?
  • pseudospherical là gì trong toán học ?
  • pseudospherical dịch
  • pseudospherical dictionary
  • pseudospherical là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ pseudospherical trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ pseudospherical trong toán học
  • pseudospherical tiếng việt là gì ?
  • What is pseudospherical in english ?