propogation factor

propogation factor là gì? Ý nghĩa của từ propogation factor hệ số truyền

  • propogation factor là gì ?

  • Ý nghĩa của từ propogation factor là gì ?
  • propogation factor là gì trong toán học ?
  • propogation factor dịch
  • propogation factor dictionary
  • propogation factor là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ propogation factor trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ propogation factor trong toán học
  • propogation factor tiếng việt là gì ?
  • What is propogation factor in english ?