properly

properly là gì? Ý nghĩa của từ properly một cách đúng đắn, thức sự

  • properly là gì ?

  • Ý nghĩa của từ properly là gì ?
  • properly là gì trong toán học ?
  • properly dịch
  • properly dictionary
  • properly là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ properly trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ properly trong toán học
  • properly tiếng việt là gì ?
  • What is properly in english ?