promissory note

promissory note là gì? Ý nghĩa của từ promissory note kt.biene lai nợ

  • promissory note là gì ?

  • Ý nghĩa của từ promissory note là gì ?
  • promissory note là gì trong toán học ?
  • promissory note dịch
  • promissory note dictionary
  • promissory note là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ promissory note trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ promissory note trong toán học
  • promissory note tiếng việt là gì ?
  • What is promissory note in english ?