prolong

prolong là gì? Ý nghĩa của từ prolong kéo dài, mở rộng thác triển

  • prolong là gì ?

  • Ý nghĩa của từ prolong là gì ?
  • prolong là gì trong toán học ?
  • prolong dịch
  • prolong dictionary
  • prolong là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ prolong trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ prolong trong toán học
  • prolong tiếng việt là gì ?
  • What is prolong in english ?