programming

programming là gì? Ý nghĩa của từ programming chương trình hóa, kế hoạch hóa, quy hoạch

  • programming là gì ?

  • Ý nghĩa của từ programming là gì ?
  • programming là gì trong toán học ?
  • programming dịch
  • programming dictionary
  • programming là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ programming trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ programming trong toán học
  • programming tiếng việt là gì ?
  • What is programming in english ?