programme

programme là gì? Ý nghĩa của từ programme mt.chương trình, kế hoạch

  • programme là gì ?

  • Ý nghĩa của từ programme là gì ?
  • programme là gì trong toán học ?
  • programme dịch
  • programme dictionary
  • programme là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ programme trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ programme trong toán học
  • programme tiếng việt là gì ?
  • What is programme in english ?