productive

productive là gì? Ý nghĩa của từ productive sản xuất

  • productive là gì ?

  • Ý nghĩa của từ productive là gì ?
  • productive là gì trong toán học ?
  • productive dịch
  • productive dictionary
  • productive là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ productive trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ productive trong toán học
  • productive tiếng việt là gì ?
  • What is productive in english ?