process lag

process lag là gì? Ý nghĩa của từ process lag sự trễ trong quá trình

  • process lag là gì ?

  • Ý nghĩa của từ process lag là gì ?
  • process lag là gì trong toán học ?
  • process lag dịch
  • process lag dictionary
  • process lag là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ process lag trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ process lag trong toán học
  • process lag tiếng việt là gì ?
  • What is process lag in english ?