probit

probit là gì? Ý nghĩa của từ probit đơn vị xác suất

  • probit là gì ?

  • Ý nghĩa của từ probit là gì ?
  • probit là gì trong toán học ?
  • probit dịch
  • probit dictionary
  • probit là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ probit trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ probit trong toán học
  • probit tiếng việt là gì ?
  • What is probit in english ?