prior

prior là gì? Ý nghĩa của từ prior tiên nghiệm

  • prior là gì ?

  • Ý nghĩa của từ prior là gì ?
  • prior là gì trong toán học ?
  • prior dịch
  • prior dictionary
  • prior là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ prior trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ prior trong toán học
  • prior tiếng việt là gì ?
  • What is prior in english ?