principal wave

principal wave là gì? Ý nghĩa của từ principal wave sóng chính

  • principal wave là gì ?

  • Ý nghĩa của từ principal wave là gì ?
  • principal wave là gì trong toán học ?
  • principal wave dịch
  • principal wave dictionary
  • principal wave là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ principal wave trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ principal wave trong toán học
  • principal wave tiếng việt là gì ?
  • What is principal wave in english ?