principal view

principal view là gì? Ý nghĩa của từ principal view hh.phép chiếu chính

  • principal view là gì ?

  • Ý nghĩa của từ principal view là gì ?
  • principal view là gì trong toán học ?
  • principal view dịch
  • principal view dictionary
  • principal view là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ principal view trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ principal view trong toán học
  • principal view tiếng việt là gì ?
  • What is principal view in english ?