principal trihedral

principal trihedral là gì? Ý nghĩa của từ principal trihedral tam diện chính

  • principal trihedral là gì ?

  • Ý nghĩa của từ principal trihedral là gì ?
  • principal trihedral là gì trong toán học ?
  • principal trihedral dịch
  • principal trihedral dictionary
  • principal trihedral là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ principal trihedral trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ principal trihedral trong toán học
  • principal trihedral tiếng việt là gì ?
  • What is principal trihedral in english ?