principal tangent

principal tangent là gì? Ý nghĩa của từ principal tangent tiếp tuyến chính

  • principal tangent là gì ?

  • Ý nghĩa của từ principal tangent là gì ?
  • principal tangent là gì trong toán học ?
  • principal tangent dịch
  • principal tangent dictionary
  • principal tangent là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ principal tangent trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ principal tangent trong toán học
  • principal tangent tiếng việt là gì ?
  • What is principal tangent in english ?