principal strain

principal strain là gì? Ý nghĩa của từ principal strain các biến dạng chính

  • principal strain là gì ?

  • Ý nghĩa của từ principal strain là gì ?
  • principal strain là gì trong toán học ?
  • principal strain dịch
  • principal strain dictionary
  • principal strain là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ principal strain trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ principal strain trong toán học
  • principal strain tiếng việt là gì ?
  • What is principal strain in english ?