principal root

principal root là gì? Ý nghĩa của từ principal root nghiệm chính

  • principal root là gì ?

  • Ý nghĩa của từ principal root là gì ?
  • principal root là gì trong toán học ?
  • principal root dịch
  • principal root dictionary
  • principal root là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ principal root trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ principal root trong toán học
  • principal root tiếng việt là gì ?
  • What is principal root in english ?