principal diameter

principal diameter là gì? Ý nghĩa của từ principal diameter đường kính chính

  • principal diameter là gì ?

  • Ý nghĩa của từ principal diameter là gì ?
  • principal diameter là gì trong toán học ?
  • principal diameter dịch
  • principal diameter dictionary
  • principal diameter là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ principal diameter trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ principal diameter trong toán học
  • principal diameter tiếng việt là gì ?
  • What is principal diameter in english ?