primitive recursive scheme

primitive recursive scheme là gì? Ý nghĩa của từ primitive recursive scheme sơ đồ đệ quy nguyên thủy

  • primitive recursive scheme là gì ?

  • Ý nghĩa của từ primitive recursive scheme là gì ?
  • primitive recursive scheme là gì trong toán học ?
  • primitive recursive scheme dịch
  • primitive recursive scheme dictionary
  • primitive recursive scheme là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ primitive recursive scheme trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ primitive recursive scheme trong toán học
  • primitive recursive scheme tiếng việt là gì ?
  • What is primitive recursive scheme in english ?