primitive ideal

primitive ideal là gì? Ý nghĩa của từ primitive ideal iđêan nguyên thủy

  • primitive ideal là gì ?

  • Ý nghĩa của từ primitive ideal là gì ?
  • primitive ideal là gì trong toán học ?
  • primitive ideal dịch
  • primitive ideal dictionary
  • primitive ideal là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ primitive ideal trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ primitive ideal trong toán học
  • primitive ideal tiếng việt là gì ?
  • What is primitive ideal in english ?