primitive group

primitive group là gì? Ý nghĩa của từ primitive group nhóm nguyên thủy

  • primitive group là gì ?

  • Ý nghĩa của từ primitive group là gì ?
  • primitive group là gì trong toán học ?
  • primitive group dịch
  • primitive group dictionary
  • primitive group là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ primitive group trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ primitive group trong toán học
  • primitive group tiếng việt là gì ?
  • What is primitive group in english ?