primitive function

primitive function là gì? Ý nghĩa của từ primitive function hàm nguyên thủy

  • primitive function là gì ?

  • Ý nghĩa của từ primitive function là gì ?
  • primitive function là gì trong toán học ?
  • primitive function dịch
  • primitive function dictionary
  • primitive function là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ primitive function trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ primitive function trong toán học
  • primitive function tiếng việt là gì ?
  • What is primitive function in english ?