prime system

prime system là gì? Ý nghĩa của từ prime system hệ nguyên tố

  • prime system là gì ?

  • Ý nghĩa của từ prime system là gì ?
  • prime system là gì trong toán học ?
  • prime system dịch
  • prime system dictionary
  • prime system là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ prime system trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ prime system trong toán học
  • prime system tiếng việt là gì ?
  • What is prime system in english ?