prime field

prime field là gì? Ý nghĩa của từ prime field trường nguyên tố

  • prime field là gì ?

  • Ý nghĩa của từ prime field là gì ?
  • prime field là gì trong toán học ?
  • prime field dịch
  • prime field dictionary
  • prime field là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ prime field trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ prime field trong toán học
  • prime field tiếng việt là gì ?
  • What is prime field in english ?