prime factor

prime factor là gì? Ý nghĩa của từ prime factor [thừa số, nhân t] nguyên tố

  • prime factor là gì ?

  • Ý nghĩa của từ prime factor là gì ?
  • prime factor là gì trong toán học ?
  • prime factor dịch
  • prime factor dictionary
  • prime factor là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ prime factor trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ prime factor trong toán học
  • prime factor tiếng việt là gì ?
  • What is prime factor in english ?