primal element

primal element là gì? Ý nghĩa của từ primal element phần tử nguyên thủy

  • primal element là gì ?

  • Ý nghĩa của từ primal element là gì ?
  • primal element là gì trong toán học ?
  • primal element dịch
  • primal element dictionary
  • primal element là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ primal element trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ primal element trong toán học
  • primal element tiếng việt là gì ?
  • What is primal element in english ?