previous

previous là gì? Ý nghĩa của từ previous trước

  • previous là gì ?

  • Ý nghĩa của từ previous là gì ?
  • previous là gì trong toán học ?
  • previous dịch
  • previous dictionary
  • previous là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ previous trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ previous trong toán học
  • previous tiếng việt là gì ?
  • What is previous in english ?