prestress

prestress là gì? Ý nghĩa của từ prestress dự ứng lực, ứng suất trước

  • prestress là gì ?

  • Ý nghĩa của từ prestress là gì ?
  • prestress là gì trong toán học ?
  • prestress dịch
  • prestress dictionary
  • prestress là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ prestress trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ prestress trong toán học
  • prestress tiếng việt là gì ?
  • What is prestress in english ?