pressure wave

pressure wave là gì? Ý nghĩa của từ pressure wave sóng áp

  • pressure wave là gì ?

  • Ý nghĩa của từ pressure wave là gì ?
  • pressure wave là gì trong toán học ?
  • pressure wave dịch
  • pressure wave dictionary
  • pressure wave là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ pressure wave trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ pressure wave trong toán học
  • pressure wave tiếng việt là gì ?
  • What is pressure wave in english ?