pressure line

pressure line là gì? Ý nghĩa của từ pressure line tuyến áp

  • pressure line là gì ?

  • Ý nghĩa của từ pressure line là gì ?
  • pressure line là gì trong toán học ?
  • pressure line dịch
  • pressure line dictionary
  • pressure line là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ pressure line trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ pressure line trong toán học
  • pressure line tiếng việt là gì ?
  • What is pressure line in english ?