pressure

pressure là gì? Ý nghĩa của từ pressure vl.áp lực, áp suất

  • pressure là gì ?

  • Ý nghĩa của từ pressure là gì ?
  • pressure là gì trong toán học ?
  • pressure dịch
  • pressure dictionary
  • pressure là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ pressure trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ pressure trong toán học
  • pressure tiếng việt là gì ?
  • What is pressure in english ?