pressure flow

pressure flow là gì? Ý nghĩa của từ pressure flow dòng áp

  • pressure flow là gì ?

  • Ý nghĩa của từ pressure flow là gì ?
  • pressure flow là gì trong toán học ?
  • pressure flow dịch
  • pressure flow dictionary
  • pressure flow là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ pressure flow trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ pressure flow trong toán học
  • pressure flow tiếng việt là gì ?
  • What is pressure flow in english ?