prenex formula

prenex formula là gì? Ý nghĩa của từ prenex formula công thức prinec

  • prenex formula là gì ?

  • Ý nghĩa của từ prenex formula là gì ?
  • prenex formula là gì trong toán học ?
  • prenex formula dịch
  • prenex formula dictionary
  • prenex formula là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ prenex formula trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ prenex formula trong toán học
  • prenex formula tiếng việt là gì ?
  • What is prenex formula in english ?